. . . emmc. kmv3w000lm-b310 16 . z3x , ke4cn2h5a (4). . , . . , . mt6582 16 ?